Údaje o objednateli:

Adresa přistavení kontejneru:

Datum a čas:

Opakované přistavování kontejneru:

Ano
Ne

Předmět Objednávky:

Objednavatel je povinen v případě přistavení kontejneru:
1) na pozemek patřící do veřejného prostranství dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
2) V případě přistavení kontejneru na pozemek jiného majitele (firma, fyzická osoba) musí mít objednatel dohodu s tímto majitelem.

Nedopravujeme nebezpečné odpady jako je: elektronika (televize, radia, počítače, atd.), ledničky, mrazničky, pračky, ropné produkty, barvy a jiné chemické látky, jejich obaly a materiály jimi znečištěné.
Objednatel se zavazuje, že zajistí, aby do kontejneru nebyly naloženy nebezpečné odpady a přebírá veškerou právní a finanční zodpovědnost za problémy vzniklé nedodržením této podmínky.

Za dodržení výše uvedených podmínek odpovídá: