Údaje o objednateli:

Adresa přistavení kontejneru:

Datum a čas:

Opakované přistavování kontejneru:

Ano
Ne

Předmět objednávky:

Objednavatel je povinen v případě přistavení kontejneru:
1) Na pozemek patřící do veřejného prostranství dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
2) V případě přistavení kontejneru na pozemek jiného majitele (firma, fyzická osoba) musí mít objednatel dohodu s tímto majitelem.
3) Označit kontejner jako překážku provozu (dle Zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb.§45) pokud zasahuje do pozemních komunikací nebo veřejných prostranství a mohlo by dojít ke kontaktu s projíždějícími vozidly nebo zranění procházejících osob.

Nedopravujeme nebezpečné odpady jako je: elektronika (televize, radia, počítače, atd.), ledničky, mrazničky, pračky, ropné produkty, barvy a jiné chemické látky, jejich obaly a materiály jimi znečištěné.
Objednatel se zavazuje, že zajistí, aby do kontejneru nebyly naloženy nebezpečné odpady a přebírá veškerou právní a finanční zodpovědnost za problémy vzniklé nedodržením této podmínky.

Za dodržení výše uvedených podmínek odpovídá:

Objednatel tímto závazně objednává výše specifikovanou službu a prohlašuje, že byl seznámen s cenami a podmínkami přistavování kontejnerů a zavazuje se zhotoviteli uhradit cenu za provedenou službu na základě vystavené faktury a v termínu splatnosti.