Objednávka kontejneru na odvoz odpadu

Údaje o objednateli:
Jméno:*
Příjmení:*
Firma:
Ulice, číslo:*
Město:*
PSČ:*
IČO:
DIČ:
E-mail:*
Telefon:*

Adresa přistavení kontejneru:*
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:

Druh odpadu:*
komunální odpad (hluboký kontejner)
plasty (hluboký kontejner)
textil (hluboký kontejner)
papír (hluboký kontejner)
stavební suť (nízký kontejner - korbička)
zemina (nízký kontejner - korbička)
tráva (hluboký kontejner)
větve (hluboký kontejner)
kovy

Typ kontejneru:*
hluboký 9 m3– max 5 tun
hluboký 16 m3– 5 tun až max 8 tun
korbička 3 m3– max 5 tun
korbička 8 m3 – 5 tun až max 8 tun

Datum/hodina přistavení:*
Datum/hodina odvozu:*

Opakované přistavování kontejneru:*
Ano
Ne

Objednavatel je povinen v případě přistavení kontejneru:
1) na pozemek patřící do veřejného prostranství dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
2) V případě přistavení kontejneru na pozemek jiného majitele (firma, fyzická osoba) musí mít objednatel dohodu s tímto majitelem.
Nedopravujeme nebezpečné odpady, jako je: elektronika (televize, radia, počítače, atd.), ledničky, mrazničky, pračky, ropné produkty, barvy a jiné chemické látky, jejich obaly a materiály jimi znečištěné.
Objednatel se zavazuje, že zajistí, aby do kontejneru nebyly naloženy nebezpečné odpady a přebírá veškerou právní a finanční zodpovědnost za problémy vzniklé nedodržením této podmínky.
Za dodržení výše uvedených podmínek odpovídá (jméno, příjmení):*


Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka